top of page

Algemene voorwaarden Jerney Looijen

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 

 • Opdrachtnemer: Jerney Looijen - Jerney Looijen van den Bossche, gevestigd te Sint-Michielsgestel. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69541841. gebruiker van deze Algemene Voorwaarden;

 • Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer bij de Overeenkomst, de cliënt, of de wettelijk gezag hebbende ouder(s) of de wettelijke vertegenwoordiger van het kind;

 • Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer;

 • Overeenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijke Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende het verlenen van diensten door Opdrachtnemer;

 • Diensten: alle door Opdrachtnemer geleverde diensten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

 • Kind: De minderjarige ten behoeve van wie Opdrachtgever de Overeenkomst tot het verlenen van diensten is aangegaan.

 • Schriftelijk: schriftelijk dan wel langs elektronische weg.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van Opdrachtnemer, op iedere Overeenkomst tussen Partijen en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

 2. Indien deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op een Overeenkomst tussen Partijen, dan zullen deze ook op toekomstige Overeenkomsten tussen Partijen van toepassing zijn.

 3. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3. Kennismaken / Informatie-uitwisseling

 1. Indien Partijen niet eerder een Overeenkomst hebben gesloten dan zal in beginsel voorafgaand aan het sluiten van een Overeenkomst een gesprek plaatsvinden.

 2. Tijdens een eerste afspraak zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever wijzen op de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en de gehanteerde tarieven. Deze voorwaarden zijn tevens in te zien op www.praktijkdeglinstering.nl

 3. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer voorzien van de voor de dienstverlening relevante informatie. Indien de dienstverlening betrekking heeft op begeleiding van een Kind jonger dan 16 jaar, dan zal Opdrachtgever aan Opdrachtnemer mededelen wie het ouderlijk gezag heeft over het Kind, dan wel hoe de wettelijke vertegenwoordiging is geregeld.

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand na (mondeling of schriftelijke) aanvaarding van de opdrachtgever van het aanbod van Jerney Looijen inclusief deze algemene voorwaarden. Tot aan de datum van totstandkoming van de overeenkomst kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen aan uitingen, gevoerde gesprekken, gedane uitlatingen, toezeggingen et cetera, alles in de meest ruime zin van het woord.

 2. Het aanbod van de opdracht geeft zo duidelijk mogelijk weer wat de omvang en inhoud van de opdracht betreft, wat de duur ervan is en wat de gevraagde vergoeding is.

 3. Jerney Looijen kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, als deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 4. Alle offertes en prijsopgaven door Jerney Looijen zijn geheel vrijblijvend, tenzij er een termijn van aanvaarding is gesteld.

 5. Eveneens heeft Jerney Looijen te allen tijde het recht om prijswijzigingen door te voeren.

 6. De in de offerte vermelde prijzen zijn inclusief Btw, tenzij anders aangegeven.

 7. Als de aanvaarding door de opdrachtgever op onderdelen afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is Jerney Looijen daar niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij Jerney Looijen anders aangeeft.

 8. Offertes en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 9. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem/haar aan Jerney Looijen verstrekte gegevens waarop het aanbod wordt gebaseerd

Artikel 5. Uitvoering overeenkomst

 1. Jerney Looijen zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren (inspanningsverplichting).

 2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig en volledig aanleveren van informatie, dat noodzakelijk is om de opdracht uit te kunnen voeren. Dit gebeurt zowel op eigen initiatief als op verzoek van Jerney Looijen.

 3. Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen, zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 4. Jerney Looijen heeft te allen tijde het recht om de uitvoering van de overeenkomst aan te passen of te wijzigen. Daarbij wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de overeengekomen opdracht. Denk hierbij aan de aanpassing of wijziging van een programma, bijvoorbeeld van fysiek naar digitaal i.v.m. aangescherpte coronamaatregelen. In geval van een alternatief is restitutie niet mogelijk.

 5. De looptijd van de overeenkomst kan verschillen van een dag, enkele weken, enkele maanden tot een jaar. De looptijd en duur wordt vooraf altijd duidelijk gecommuniceerd.

Artikel 6. Regels rond afspraken

 1. Afspraken voor een coachingssessie en/of activiteit beginnen en eindigen op de afgesproken tijdstippen. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen om tijdig aanwezig te zijn. Bij een afspraak van een Kind dienen ouders er voor te zorgen dat het Kind tijdig op afgesproken tijdstip en plaats aanwezig is en na afloop op de afgesproken tijd wordt opgehaald, dan wel zelfstandig vertrekt indien afgesproken.

 2. Indien een coachingssessie en/of activiteit niet op tijd kan beginnen omdat cliënt niet aanwezig is, dan betekent dit niet dat de sessie en/of activiteit voortduurt na het overeengekomen tijdstip. Opdrachtgever blijft alsdan het volledige tarief verschuldigd.

 3. Opdrachtgever dient tijdens een sessie en/of activiteit telefonisch bereikbaar te zijn voor Opdrachtnemer.

 4. Indien Opdrachtgever een afspraak wenst af te zeggen, bijvoorbeeld doordat deze door ziekte of anderszins verhinderd is, dan dient hij/zij hier Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen.

 5. Indien een afspraak door Opdrachtgever wordt geannuleerd korter dan 24 uur voor aanvang dan is Opdrachtnemer gerechtigd om het overeengekomen tarief voor de afspraak in rekening te brengen aan Opdrachtgever.

 6. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om een afspraak af te zeggen of te verzetten indien de afspraak door overmacht geen doorgang kan vinden. Hij/zij zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Onder overmacht in dit verband wordt onder meer verstaan: ziekte of arbeidsongeschiktheid of noodzakelijke zorg aan een dierbare.

 7. Bij aanmelding voor een yoga sessie, workshop of training is deelname van Opdrachtgever na aanmelding definitief. Ook wanneer hetgeen waarvoor deelnemer zich heeft aangemeld omgezet moet worden naar een digitaal alternatief. Wanneer drachtgever niet kan deelnemen kan deze een andere persoon in zijn/haar plaats laten deelnemen, of, enkel indien mogelijk, in overleg met Opdrachtnemer deelname door laten schuiven naar een volgende bijeenkomst. Het volledige tarief blijft verschuldigd.

Artikel 7. Factuur en betaling

 1. Opdrachtnemer stuurt Opdrachtgever vooraf een factuur voor de overeengekomen dienstverlening. Opdrachtgever dient facturen binnen 7 dagen na factuurdatum of tenminste voor aanvang van de opdracht aan Opdrachtnemer te betalen.

 2. In onderling overleg bestaat de mogelijkheid om in termijnen te betalen. Hiervoor geldt altijd een opslag en een niet-restitueerbaar deel.

 3. Indien de opdrachtgever in termijnen betaalt, dan bestaat altijd de mogelijkheid om het op dat moment resterende bedrag boetevrij af te lossen. Partijen kunnen hierover concrete afspraken maken.

 4. De eventuele kosten die Jerney Looijen voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals materiaal, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., worden aan de opdrachtgever doorberekend, mits hierover vooraf afspraken zijn gemaakt

 5. Als de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 2% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 6. Bij overschrijding van de betaaltermijn zal door Jerney Looijen een aanmaning tot betaling worden verstuurd. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag. Dit is berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

 7. Bij overschrijding van de betaaltermijn heeft Jerney Looijen het recht de uitvoering van de opdracht of levering van een product op te schorten. Dat kan inhouden dat je niet wordt toegelaten een event bij te wonen, een coach-dag niet zal worden gepland, een coachcall niet doorgaat et cetera.

 8. Indien hetgeen in artikel 8, lid 7, zich voordoet, heeft Jerney Looijen het recht de kosten die dit met zich meebrengt, door te voeren naar de opdrachtgever.

 9. Eventuele andere bijkomende kosten, zoals gerechtelijke incasso- en executiekosten, zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald.

 10. Bij het niet naleven van de betalingsvoorwaarden heeft Jerney Looijen het recht de opdracht meteen te stoppen. Dit ontslaat een opdrachtgever niet van zijn betaalverplichting.

 11. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de factuur dienen meteen, maar uiterlijk binnen 14 dagen, na constatering gemeld worden bij Jerney Looijen. Deze bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

 12. Bij bestaande klanten kan Jerney Looijen besluiten af te wijken van het bepaalde in dit artikel.

Artikel 8. Overmacht

 1. Jerney Looijen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 2. Jerney Looijen kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan heeft iedere partij het recht de overeenkomst te ontbinden (naast de bepalingen uit artikel 9), zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 3. Als Jerney Looijen ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, heeft Jerney Looijen het recht om het reeds nagekomen (respectievelijk na te komen gedeelte) separaat te factureren. Opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 4. In geval van overmacht zal Jerney Looijen zich naar redelijkheid inspannen om Opdrachtgever desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

Artikel 9. Vertrouwelijkheid en privacy

 1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alles wat besproken is tijdens of in het kader van de dienstverlening. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 2. Voor overleg met derden in het belang van het Kind jonger dan 16 jaar, is toestemming vereist van de wettelijk gezag hebbende ouders en indien relevant van het Kind. Artikel 4 lid 3 is hierop van overeenkomstige toepassing.

 3. Opdrachtnemer zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens van Opdrachtgever, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Jerney Looijen is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor aan Jerney Looijen toerekenbare, directe schade. 

 2. Jerney Looijen is enkel aansprakelijk tot de hoogte van de uitkering van de verzekeraar. Mocht de verzekeraar onverhoopt niet overgaan tot uitkering, dan is Jerney Looijen aansprakelijk tot de factuurwaarde.

 3. Jerney Looijen is slechts aansprakelijk indien Opdrachtgever aantoont dat Opdrachtgever schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming (oftewel een fout).

 4. Aansprakelijkheid van Jerney Looijen, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

 5. Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Jerney Looijen, is de aansprakelijkheid van Jerney Looijen tot de vergoeding van D Glinstering voor de opdracht beperkt, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 6. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

 

Artikel 11. Klachten en geschillen

 1. Mocht je ontevreden zijn over (een onderdeel van) een workshop, coaching of begeleiding van de opdrachtnemer, dan moet dit zo spoedig mogelijk gemeld worden, door een mail te sturen naar jerney@praktijkdeglinstering.nl. De opdrachtnemer ontvangt van opdrachtgever een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht, zodat opdrachtnemer kan reageren en als de klacht gegrond is, die tegemoet te komen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan door opdrachtnemer niet in behandeling worden genomen.

 2. Klachten moeten binnen 14 dagen na de workshop, coaching of begeleiding worden gemeld. Indien opdrachtgever de klacht later meldt, dan heeft hij/zij in geen geval recht op een tegemoetkoming.

 3. Ook als opdrachtgever een klacht stuurt, blijft de verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 12. Ontbinding, opschorting en annulering(svoorwaarden)

 1. Zowel Jerney Looijen als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, waarmee alle verschuldigde bedragen direct opeisbaar worden wanneer ten aanzien van de andere partij;
  i) een verzoek tot faillissement;
  ii) (voorlopige) surseance;
  iii) of schuldsanering; wordt ingediend, zonder enige verplichting

 2. De opdrachtgever heeft voorts het recht de opdracht enkel schriftelijk of per email en in onderling overleg te annuleren. Annulering is een feit als Jerney Looijen de ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van ontvangen van de bevestigingsmail.

 3. Jerney Looijen heeft bij annulering het recht om eventuele schadevergoeding en annuleringskosten (waaronder administratiekosten) te eisen, zoals in dit artikel is bepaald. Deze bestaan uit:
  a. Indien al is gestart met de uitvoering van de opdracht: alle kosten die tot dan toe zijn gemaakt, inclusief administratiekosten, de redelijke kosten van derving in winst; óf,
  b. Indien nog niet is gestart met de uitvoering van de opdracht, dan zijn de annuleringskosten afhankelijk van het moment van annulering:
  - Tussen 1 en 2 maanden vanaf het moment van annuleren tot het moment van de opdracht: 20% annuleringskosten;
  - Tussen de 2 weken en 1 maand vanaf het moment van annuleren tot het moment van de opdracht: 50% annuleringskosten.
  - Tussen 1 dag en 2 weken vanaf het moment van annuleren tot het moment van de opdracht: 75% annuleringskosten
  - Op de dag zelf (vanaf 24 uur voor de opdracht), ook zonder bericht: 100% annuleringskosten en eventuele reis- en verblijfkosten dan wel kosten voor geboekte/gehuurde ruimten.

 4. Annulering van een opdracht dient schriftelijk of per email te geschieden. Annulering is een feit als Jerney Looijen de ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van ontvangen van de annuleringsmail.

 5. Voor het zonder reden verzetten van afspraken of het vergeten van afspraken heeft opdrachtnemer het recht om extra kosten in rekening te brengen, zoals kosten voor geboekte ruimten, reis- en verblijfkosten, annuleringskosten et cetera.

 6. Bij het bepaalde in artikel 7, lid 9, heeft alleen Jerney Looijen het recht hierover met opdrachtgever alternatieve afspraken te maken.

 7. Jerney Looijen heeft het recht een afspraak te annuleren dan wel te verzetten, omdat er niet naar behoren uitvoering kan worden gegeven aan de overeenkomst dan wel er sprake is van overmacht. Denk hierbij expliciet aan ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen binnen de familie- en vriendenkring.

 8. De voorwaarden in dit artikel omschreven gelden in alle gevallen en alle aangevoerde redenen aan de zijde van Jerney Looijen, dus ook bij ziekte of andere overmachtssituatie.

 9. Is Jerney Looijen toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst, dan leidt dat niet tot restitutie van de overeengekomen prijs en/of vergoeding van schade, maar zal Jerney Looijen zich naar redelijkheid inspannen om alsnog deugdelijk na te komen. Jerney Looijen zal daarvoor geen kosten in rekening brengen.

Artikel 13. Rechten van intellectueel eigendom

 1. Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom (waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht) op de resultaten uit de opdracht, in de meest ruime zin van het woord, komen toe aan Jerney Looijen. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Jerney Looijen daartoe bevoegd.

 2. Jerney Looijen heeft te allen tijde het recht om haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht - op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze - te (laten) vermelden of verwijderen. Wanneer de opdrachtgever het resultaat zonder vermelding van naam van Jerney Looijen openbaar wil maken of wil verveelvoudigen, wordt hiervoor eerst schriftelijke toestemming van Jerney Looijen verleend.

 3. De in het kader van de opdracht door Jerney Looijen tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, illustraties, foto’s, prototypes, (deel)producten, films, (audio en video)presentaties en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) zijn eigendom van Jerney Looijen, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

 4. Opdrachtgevers die deelnemen aan een programma, training, workshop, event et cetera en die op de een op andere wijze kennisnemen van trainingen, presentaties, content en/of toegang hebben tot een online omgeving, social media, website e.d., zulks in de meest ruime zin van het woord, zullen zich ervan moeten vergewissen dat op alle informatie en werken van Jerney Looijen intellectueel eigendom rust en daarmee worden beschermd.

 5. Verkoop, verveelvoudiging, openbaarmaking en/of vermeerdering, zulks in de meest ruime zin van het woord, door opdrachtgever aan derden van het bedoelde onder dit artikel is verboden.

 6. Jerney Looijen heeft het recht bij gebleken schending van de in dit artikel bedoelde rechten, een zelf vast te stellen maar wel redelijke vergoeding, in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Dit laat het eisen van een schadevergoeding onverlet.

 7. Jerney Looijen behoudt het recht, de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis, voor andere doeleinden te gebruiken. Jerney Looijen mag daarbij vertrouwelijke informatie niet ter kennis van derden brengen.

 8. Na het voltooien van de opdracht hebben zowel de opdrachtgever als Jerney Looijen geen bewaarplicht jegens elkaar met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

 9. De bepalingen in dit artikel gelden expliciet ook voor derden die een samenwerking met Jerney Looijen zijn aangegaan of op enige andere manier opdrachten voor Jerney Looijen uitvoeren.

Artikel 14. Wijzigen voorwaarden en vindbaarheid

 1. Jerney Looijen is te allen tijde gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 2. Eventuele wijzigingen van deze voorwaarden zijn dan ook steeds van toepassing.

 3. De meest actuele versie van de voorwaarden is steeds vindbaar via de website van Jerney Looijen.

Artikel 15. Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Van een geschil is sprake als één van de partijen dat stelt.

 2. Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te lossen. Mocht dat niet lukken dan kunnen partijen een beroep doen op de rechter.

 3. De rechtbank in het arrondissement van de vestigingsplaats van Jerney Looijen is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Jerney Looijen behoudt het recht om een geschil aan een andere rechter voor te leggen.

 4. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook in het geval bij buitenlandse opdrachtgevers.

Artikel 16. Slotbepalingen

Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien op de website van Opdrachtnemer; www.jerneylooijen.nl

bottom of page